Kalendarz podatkowy

Luty 2014
2014-02-05
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2014r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2014-02-07
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2014r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2014r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2014r. od dochodów z dywident oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7
 • wpłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w styczniu 2014r.
2014-02-10
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2014r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2014r.
2014-02-17
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2014r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2014r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej bedące właścicielami środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowane) za styczeń 2014r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.
2014-02-20
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2014r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za styczeń 2014r.
 • wpłata podbranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za styczeń 2014r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2014r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2014r.
 • zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 • zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników
2014-02-25
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2014r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2014r. przez pdoatinków składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2014r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podumowującej (w wersji elektronicznej) za styczeń 2014r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawicela podatkowego
2014-02-28
 • przekazanie pdoatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2013r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji o wypłaconych stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2013r. (PIT-8C)
 • przekazanie pdoatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2013r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2013r. (PIT-40)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2013r. (IFT-1R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2013r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2013r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
Styczeń 2014
2014-01-07
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2013r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2013r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2013r. od dochodów z dywident oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7
 • wpłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w grudniu 2013r.
2014-01-09
 • złożenie płatnikowi oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r. (PIT-12)
2014-01-10
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2013r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2013r.
2014-01-15
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2013r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2014r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2013r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2013r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
2014-01-20
 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2013r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego za grudzień 2013r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień 2013r. lub ostatni kwartał 2013r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2013r.
 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy
 • złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2014-01-21
 • zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2014r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2013r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe
2014-01-27
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2013r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za IV kwartał 2013r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2013r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2013r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2013r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego
2014-01-31
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2014r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2013r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2013r.
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2013r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2013r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2013r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji CIT-6AR przez: – spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w 2013r. – spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2013r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie deklaracji CIT-11R przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji za 2013r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywident oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: -należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2013r. (CIT-10Z) – dochodów (przychodów) z dywident oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających polską rezydencję podatkową osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2013r. (CIT-6R)
Grudzień
2013-12-02
 • złożenie deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2014 r.
 • złożenie oświadczenia o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w 2014 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym
2013-12-05
 • wpłata składek ZUS za listopad 2013 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2013-12-09
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2013 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2013 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2013 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
2013-12-10
 • wpłata składek ZUS za listopad 2013 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2013 r.
2013-12-16
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2013 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za listopad 2013 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2013 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
2013-12-20
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2013 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za listopad 2013 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za listopad 2013 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2013 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2013 r.
2013-12-27
 • wpłata podatku VAT za listopad 2013 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2013 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2013 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2013 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
2013-12-30
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2013 r.
2013-12-31
 • zawiadomienie o dobrowolnym rozpoczęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)