Zakładanie i likwidacja spółek

Zakres wykonywanych przez nas czynności obejmuje:

 • Przedstawienie Klientowi możliwych do zarejstrowania typów spółek wraz z ich krótką charakterystyką oraz związanymi z tym uwarunkowaniami podatkowymi,
 • Przygotowanie opisu funkcjonowania przyszłego podmiotu z uwzględnieniem układu organizacyjnego,
 • Uzgodnienie z Klientem zapisów  umowy spółki (w sprawach przedmiotu działalności, sposobu reprezentacji i prowadzenia spraw spółki , organów spółki etc.)
 • Sprawdzenie dostępności nazwy (firmy) i dopuszczalności posługiwania się nią,
 • Przygotowanie projektu umowy spółki,
 • Organizacja  spotkania z notariuszem i współpraca na etapie czynności notarialnych,
 • Przygotowanie formularzy rejestracyjnych do KRS wraz z dokumentami dodatkowymi niezbędnymi do rejestracji podmiotu oraz pozostałych tj:  wniosek o nadanie numeru NIP, numeru REGON, zgłoszenie do ZUS,
 • Złożenie we właściwym sądzie rejestrowym kompletu dokumentów wraz z uiszczeniem odpowiednich opłat,
 • Czuwanie nad procesem rejestracji,

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie w likwidacji spółek

 • Kompleksowe prowadzenie postępowania likwidacyjnego
 • Usługa Likwidatora spółki
 • Wsparcie prawne
 • Przygotowywanie i nadzór wszelkiej dokumentacji: uchwały, wnioski i formularze do KRS, US, ZUS
 • Rozwiązywanie umów z pracownikami, dostawcami itd.
 • Konsultacje, komunikacja z odpowiednimi instytucjami i urzędami
 • Przechowywanie dokumentacji po zamknięciu likwidacji